Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle leermaterialen die bij Leersaamthuis worden gekocht, waaronder afgeprijsde en via win actie verkregen leermaterialen, zijn deze voorwaarden van toepassing.

1.2 Wanneer u een bestelling plaatst houdt dit in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welke overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door Leersaamthuis. Leersaamthuis is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, hoort u hiervan.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden leermaterialen en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Een betaling dient voldaan te worden zonder korting of compensatie.

3.3 Leersaamthuis levert op basis van vooruitbetaling of contant bij ophalen. Wanneer u bij uw bestelling kiest voor een vooruitbetaling, dient u het bedrag na acceptatie van Leersaamthuis over te schrijven op rekeningnummer NL49 RABO 0332 0964 24 t.n.v. Leersaamthuis.

3.4 Indien u uw bestelling wil laten verzenden naar andere landen dan Nederland, neem dan contact met Leersaamthuis op voor de daadwerkelijke verzendkosten.

3.5 Alle leermaterialen die door Leersaamthuis worden aangeboden zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. In geen geval kan Leersaamthuis aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen van prijsaanpassingen, het niet leverbaar zijn van producten, drukfouten in prijzen, voorwaarden of beschrijvingen.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Leersaamthuis opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de leermaterialen vindt plaats op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor de verzending aan u. Indien de leermaterialen op voorraad zijn levert Leersaamthuis direct. Anders streven wij de leermaterialen binnen 5 tot 7 werkdagen te leveren.

4.3 Leersaamthuis kan om verschillende redenen (denk bijvoorbeeld aan: vakantie) tijdelijk niet meteen de bestelling in behandeling nemen. Als dit het geval is zal u dit via de website en social media duidelijk aangegeven krijgen. U kunt de bestelling dan wel plaatsen. Na de onderbreking worden de bestelling op volgorde van binnenkomst verwerkt.

Artikel 5. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

5.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Leersaamthuis geleverde leermaterialen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

5.2 Leersaamthuis garandeert niet dat de aan u geleverde leermaterialen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de leermaterialen aan de overeenkomst voldoen. Wanneer dit niet het geval is, dient u Leersaamthuis daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 kalenderdagen na de aflevering, althans nadat constatering mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Dit kan door uw constatering te mailen naar info@leersaamthuis.nl.

6.2 Indien is aangetoond dat de leermaterialen niet aan de overeenkomst voldoen, heeft Leersaamthuis de keuze de desbetreffende leermaterialen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe leermaterialen dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een bepaald product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan Leersaamthuis te retourneren. De retourkosten zijn voor rekening van de klant. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het product niet gebruikt en onbeschadigd is.

6.4 De voor door Leersaamthuis geleverde leermaterialen geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld.

6.5 Leersaamthuis is nimmer aansprakelijk voor de schadevergoeding tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Leersaamthuis. Leersaamthuis is niet aansprakelijk voor gevolg, – of bedrijfsschade, indirecte schade en winst, – of omzetderving.

6.6 Indien Leersaamthuis, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het artikel waardoor de schade is veroorzaakt.

6.7 Onverminderd is dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

  1. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Leersaamthuis of de fabrikant zijn verricht.
  2. indien de originele factuur niet kan worden voorgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
  3. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig.

6.8 In alle gevallen geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen, tenzij anders overeengekomen. Ongefrankeerde retourzendingen worden door Leersaamthuis niet geaccepteerd.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Leersaamthuis in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Leersaamthuis gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Leersaamthuis kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Diversen
8.1 Wanneer door Leersaamthuis gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Leersaamthuis deze voorwaarden soepel toepast.
8.2 Leersaamthuis is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbieden, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.